Peter M. Dahlgren Samlade texter

Exemplum: Den retoriska anekdoten

Exemplum är latin och betyder kort och gott exempel. Det är en retorisk stilfigur som används frekvent i politiken och i tv-journalistik, och fortsätter att vara en av retorikens arbetshästar trots att den inte fått mycket uppmärksamhet i forskningen.

Så vad kan vi säga om exemplum som vi inte redan vet? Alla exemplum är induktiva i den mening att de förtäljer något generellt från ett enstaka exempel.

Exemplum syftar till att dels klargöra och dels bevisa en generell tes, och denna komplementära användning är den avgörande distinktionen mellan retoriskt exemplum och den dialektiska (eller logiska) induktionen.

Aristoteles delade in exemplum i fiktiva (påhittade) och verkliga (historiska exempel baserad på erfarenheten). De fiktiva exemplum är i sin tur uppdelade i parabel (parabole) som är en liknelse och fabler (logos) som är en kort berättelse. Således finns det tre typer av exempel i den antika retoriken: historiska exempel, fabler och parabler. Cicero har lite annorlunda kategorisering än Aristoteles, men de behöver vi inte bekymra oss över.

Schematisk bild över exemplum:

Exemplum finns på många platser. I medicinvetenskaper pratar man exempelvis om typfall, vilket är en form av exemplum. Andra forskare föredrar att benämna det anekdoter, och då framför allt när enskilda exemplum induceras till att bli en allmän regel (men på felaktiga grunder).

Aristoteles rekommenderade även att man skulle lägga exempel sist i ett tal eller en text. Då förstärker de och klargör de den generella tesen man utvecklade i sitt argument (i sin argumentatio eller möjligtvis peroratio, avslutningen) och påminner då om bevis eller en vittnesbörd. Hur som helst så skulle endast ett exempel då vara nödvändigt.

Illustration är en form av exempel, men i strikt betydelse placeras illustration sist i ett tal (eller text) för att så att säga illustrera poängen. Skillnaden mellan exempel och illustration är att exemplet används för att bevisa något som är omtvistat medan illustrationen används för att klargöra och tillämpa en generell regel som inte är omtvistad.

Publicerad 2010-10-03